Thi công hệ thống cống bể ngầm - Viễn thông Hải Hiếu